Twitter Page

Αναζήτηση

Αρχείο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αρχική Σελίδα

Κονδύλια σε οδηγούς φορτηγών

Ιδιοκτήτες φορτηγών δημόσιας χρήσης κι επιχειρήσεις του κλάδου των μεταφορών μπορούν να ευνοηθούν από το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Τα προτεινόμενα έργα για να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να είναι ανάμεσα στα 30.000 με 180.000 ευρώ.

Τρεις είναι οι κατηγορίες των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την αγορά καινούργιου αντιρρυπαντικού φορτηγού οχήματος αλλά και για να γίνουν συναφείς επισκευές.

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α. Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης” και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 31/12/2008, λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε και οι οποίες έχουν νομική μορφή όπως ορίζεται από το Αρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν3887/2010. Αυτές οι εταιρείες είναι:

1. Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ιδιότυπες μεταφορικές Εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄), οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και στις οποίες έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ..

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., που ασκούν ενιαία επιχείρηση μεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183 Α΄).

3. Οι μεταφορικές εταιρείες με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:

  • Δραστηριοποιούνται στον τομέα των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών κι εθνικών) και δραστηριοποιούνται στα πλαίσια το Νόμου 3887/10 και των τροποποιήσεών του.
  • Απασχολούν έως 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το ύψος του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. Ευρώ.
  • Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.

Β. Νέες και υπό σύσταση Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (start-up επιχειρήσεις).

Ως νέες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης”, έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις 31/12/2008 και μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και λειτουργούν αδιαλείπτως από τότε. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες που ορίζονται από το Αρθρο 2 παράγραφος 7α, 7β και 7γ του Ν.3887/2010.

Αυτές είναι:

1.Οι εμπορικές εταιρείες οποιασδήποτε μορφής, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ιδιότυπες μεταφορικές Εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις του π.δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233 Α΄), οι οποίες έχουν νομική προσωπικότητα και στις οποίες έχει εισφερθεί η κυριότητα ή η χρήση Φ.Δ.Χ..

2. Οι ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και oι εν κοινωνία δικαιώματος συνιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ., που ασκούν ενιαία επιχείρηση μεταφοράς, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης γγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 183 Α΄).

3. Οι μεταφορικές εταιρείες με τη μορφή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. με σκοπό την εκτέλεση διεθνών, εθνικών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, για μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές.

Για εταιρείες που ιδρύθηκαν μετά την εφαρμογή του Ν.3887 (30/10/2010) επιλέξιμες θεωρούνται οι εταιρείες με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ.

Γ. Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής επενδυτικής πρότασης, τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Η απαίτηση αυτή αφορά στο σύνολο των εταίρων ή μετόχων.

Οι επιχειρήσεις αυτές θα συσταθούν μετά την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος και μέχρι την πρώτη εκταμίευση και δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος “49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης”. Βασική προϋπόθεση είναι ότι τα φυσικά πρόσωπα θα συστήσουν εταιρεία ΑΕ ή ΕΠΕ πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.

Υπογραμμίζεται ότι κάθε επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει μία μόνο πρόταση.

Ποιες δαπάνες μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Η αγορά καινούργιου φορτηγού οχήματος με τεχνολογία φιλική ως προς το περιβάλλον σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αντικατάσταση του αμαξώματος και της μηχανής με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και η τοποθέτηση γερανού είναι ορισμένες από τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα οι δαπάνες είναι:

1. Δαπάνες αγοράς καινούργιου οχήματος

Σύμφωνα με το Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 800/2010 (άρθρο 19) της Ε.Ε. ενισχύονται οι δαπάνες προμήθειας οχημάτων νέας τεχνολογίας EURO V. Σημειώνεται ότι επιλέξιμες θεωρούνται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που απαιτούνται ώστε να επιτευχθεί υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος από το επίπεδο EURO V που απαιτούν τα κοινοτικά πρότυπα.

Δηλαδή ενισχύεται η κυκλοφορία καινούργιων φορτηγών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αυστηρότερης από εκείνη που είναι υποχρεωτική π.χ. EURO 6, όταν η υποχρέωση συμμόρφωσης αφορά σε τεχνολογία EURO 5, EURO 7 όταν η υποχρέωση αφορά σε EURO 6, κοκ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις συγκεκριμένες δαπάνες είναι 35% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και 25% για τις μεσαίες.

2. Δαπάνες μετασκευής – διασκευής φορτηγών αυτοκινήτων (δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά δεύτερης καρότσας). Στην κατηγορία αυτή μπορούν να περιληφθούν:

* Αντικατάσταση αμαξώματος / παλαιού με νέο του ίδιου τύπου ή αντικατάσταση με αμάξωμα άλλου τύπου (π.χ. αντικατάσταση ανατρεπόμενου αμαξώματος χαλύβδινου από αλουμινένιο ή αντικατάσταση αμαξώματος κοινού φόρτου από ψυγείο (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 73 ΦΕΚ Β 884 όπως ισχύει).
* Προσθήκη ή αντικατάσταση άξονα (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 73 / ΦΕΚ Β 884 και υπουργική απόφαση 13303/84 ΦΕΚ Β 292 αντίστοιχα π.χ. από διαξονικό φορτηγό σε τριαξονικό).
* Αντικατάσταση δοκών διακεκριμένου πλαισίου. Μετά ατύχημα όταν στρεβλωθεί το πλαίσιο, αντικατάσταση τμημάτων αυτού (υπουργική απόφαση ΣΤ -20270 / 73 ΦΕΚ 884 Β’).
* Εξοπλισμός εξυπηρέτησης της φόρτωσης και εκφόρτωσης εμπορευμάτων (τοποθέτηση ανυψωτικού μηχανισμού: γερανός – υδραυλική πόρτα).
* Τοποθέτηση εκ των υστέρων συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS). Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών χωρίς ABS μετά την 1-1-2014 (υπουργική απόφαση 28366 /2098 / 2006 ΦΕΚ Β’ 441).
* Εξοπλισμός φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς ψυγείων ευπαθών τροφίμων όπως προβλέπεται από τη διεθνή συμφωνία ATP (κ.υ.α. 54477 / 2598 / 2003 / ΦΕΚ 1399 Β’)
* Αντικατάσταση μηχανής με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Οι δαπάνες αυτές ενισχύονται σε ποσοστό 70%.

Τα ποσοστά ιδιωτικής συμμετοχής που απαιτούνται

Πέρα από τη δημόσια χρηματοδότηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει και χρήση ιδίων κεφαλαίων.

Το ποσοστό συμμετοχής του δεν μπορεί να είναι κάτω από 20%. Στην ιδία συμμετοχή συνυπολογίζεται και ο τραπεζικός δανεισμός.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος, το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης διαμορφώνεται ως εξής:

* Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.1998/2006 τη Επιτροπής -

Ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid), είναι στο 70% του Προϋπολογισμού. Στον κανονισμό εμπίπτουν οι δαπάνες μετασκευής – διασκευής φορτηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008

της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (άρθρα 19 και 40) και τον Χάρτη Περιφερειακών ενισχύσεων περιόδου 2007-13, τα ποσοστά ανέρχονται στο 25% του προϋπολογισμού για τις μεσαίες επιχειρήσεις και 35% του προϋπολογισμού για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Στον κανονισμό αυτό εμπίπτουν οι δαπάνες για την αγορά καινούργιου οχήματος.

Το υπόλοιπο του προϋπολογισμού, πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης, θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης (επιχείρηση), η οποία αποδεικνύεται με την εξόφληση των παραστατικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα οδηγό.

Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να αποτελείται από ιδία συμμετοχή των

μετόχων της εταιρείας ή / και τραπεζικό δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 20% του αντίστοιχου προϋπολογισμού.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος αλλά και να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση στις ακόλουθες ιστοσελίδες:

http://www.gge.gr/home/DIAVOULEFSI_ODIKESMETAFORES_popup.html

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=150

http://www.efepae.gr/metafores.html

http://eysed.gge.gov.gr/?p=585

Τα σχόλια θα διαβιβάζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση odikesmetafores@gge.gr. Επίσης μπορούν να επικοινωνούν στα γραφεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” στην οδό Μεσογείων 56, 11527 Αθήνα.

Τηλ.: 801 11 36 300
Fax: 210 74 50 883

 

πηγή: www.ethnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ: