Twitter Page

Αναζήτηση

Αρχείο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Αρχική Σελίδα

Hellastat: Μελέτη μεταφορών και logistics

Μελέτη της Hellastat υποστηρίζει πως η οικονομική κρίση έχει αρνητικές συνέπειες στη διεθνή και εγχώρια εμπορευματική κίνηση σε όλους τους τομείς μεταφοράς, με άμεση συνέπεια τη μείωση του μεταφερόμενου όγκου

 

Σύμφωνα με τη μελέτη, η μεγαλύτερη υποχώρηση το 2010 εντοπίζεται στις οδικές μεταφορές (-18,1%), ενώ σημαντικά έχουν πληγεί και οι διεθνείς οδικές μεταφορές λόγω της πτώσης του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου.

 

Η οικονομική ύφεση που επικρατεί στη χώρα μας και διεθνώς έχει περιορίσει σημαντικά τη δραστηριότητα στον ευρύτερο κλάδο των μεταφορών και logistics.

 

Οι εταιρείες επιβαρύνονται με αυξανόμενο μεταφορικό κόστος, ιδίως μετά τις δύο διαδοχικές αυξήσεις στο ΦΠΑ και στον ΕΦΚ σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης κατά το 2010. Οι μεταφορικές εταιρείες και 3PL providers δεν διαθέτουν ιδιόκτητους μεταφορικούς στόλους λόγω της μέχρι πρότινος σχετικής απαγόρευσης.

 

Στις οδικές μεταφορές εντοπίζεται έλλειψη ανταγωνιστικότητας, καθώς δεν υπάρχουν οργανωμένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν οικονομίες κλίμακας, αλλά μεμονωμένοι αυτοκινητιστές.

 

Η παράνομη κυκλοφορία φορτηγών από άλλες χώρες μειώνει το μεταφορικό έργο των εγχώριων οχημάτων, διαμορφώνοντας σε χαμηλά επίπεδα τα κόμιστρα.

 

Δυσχέρειες προκαλεί και η υστέρηση της χώρας σε υποδομές που θα μπορούσαν να στηρίξουν μεγαλύτερη ανάπτυξη (χαμηλή ποιότητα του οδικού δικτύου, προβληματική σύνδεση των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο, παντελής έλλειψη εμπορευματικών κέντρων, ανεπαρκείς υποδομές στο σιδηροδρομικό δίκτυο κ.λπ.).

 

Επισημαίνεται ακόμα η έλλειψη ενός αποτελεσματικού χωροταξικού σχεδίου και καθορισμένων χρήσεων γης. O προβληματικός πολεοδομικός σχεδιασμός αποτυπώνεται στη διάσπαρτη χωροθέτηση αποθηκών, ακόμα και εντός του αστικού ιστού των πόλεων.

 

Πολλές αποθήκες είναι χαμηλών ποιοτικών προδιαγραφών, ενώ το κόστος απόκτησης βιομηχανικών ακινήτων είναι ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που συντελεί στη διστακτικότητα των εταιρειών για ανάληψη επενδύσεων.

 

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 367 εταιρειών για την περίοδο 2008-2010. Τα βασικά συμπεράσματα συνοψίζονται στα εξής:

 

* Ο Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2010 μειώθηκε κατά 3,4% σε σχέση με το 2009, σε €1,29 δισ. Το 54% των επιχειρήσεων υπέστη μείωση, ενώ η μέση πτώση 10/09 διαμορφώθηκε σε -2%.

 

* Τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν κατά 13,4%, στα €66,12 εκ. Επιπλέον, τα προ φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημιές €6,82 εκ., από κέρδη €1,46 εκ. πέρυσι, με τη μέση πτώση να σχηματίζεται σε -15,2%.

 

* Στην κερδοφόρο κατηγορία κατατάχθηκε το 61% των εταιρειών. Το 41% αυτών κατάφερε να ενισχύσει τα αποτελέσματα του προηγούμενου έτους, ενώ το 39,6% σημείωσε υποχώρηση.

 

* Το περιθώριο μικτού κέρδους μειώθηκε κατά 2,7 μονάδες, στο 18,8%, ενώ τα περιθώρια ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ δεν εμφάνισαν σημαντικές μεταβολές (5,6% και 0,9% αντίστοιχα).

 

* Η κεφαλαιακή μόχλευση το 2010 βελτιώθηκε οριακά σε 2,2 προς 1.

 

* Η γενική ρευστότητα διαμορφώθηκε στο 1,12 χωρίς να παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές δι-αχρονικά.

 

* Ο Εμπορικός Κύκλος του δείγματος βελτιώθηκε στις 19 ημέρες, κυρίως λόγω της μείωσης των ημερών πίστωσης από προμη-θευτές.

 

* Η αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων συνέχισε την πτωτική της πορεία, φθάνοντας στο 3,2%.

 

Στη μελέτη αναφέρεται ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τη θέση της στη διεθνή αγορά μεταφορών και logistics, εκμεταλλευόμενη ευνοϊκές συγκυρίες, όπως: α) την εμπορευματική συμφόρηση σε λιμάνια της Δυτικής Ευρώπης, β) την εδραίωση στον παγκόσμιο χάρτη ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα και γ) τις ανεπαρκείς υποδομές γειτονικών χωρών.

 

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει και η ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών της χώρας (επέκταση και αναβάθμιση του οδικού δικτύου, εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών, έργα ανάπλασης των σιδηροδρομικών αξόνων, δημιουργία του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, σύνδεση των λιμένων με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας κ.λπ.).

 

Η πρόσφατη παραχώρηση του ΣΕΜΠΟ Πειραιά στην Cosco Pacific, αν συνδυαστεί με τη σιδηροδρομική σύνδεση του Ικονίου με το Θριάσιο Πεδίο, θα ενισχύσει σημαντικά το ρόλο του Πειραιά στις εμπορευματικές ροές της Ανατολικής Μεσογείου.

 

Η απελευθέρωση του καθεστώτος των αδειών για φορτηγά ΔΧ εκτιμάται ότι θα μειώσει τα μεταφορικά κόστη, ενώ οι μεταφορές θα καταστούν πιο ευέλικτες, βελτιώνοντας το επίπεδο της παρεχόμενης εξυπηρέτησης.

 

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν φορτηγά ΔΧ και να επενδύσουν στη δημιουργία στόλου οχημάτων.

 

Ο συνασπισμός των αυτοκινητιστών σε μεταφορικές εταιρείες θα παράσχει τη δυνατότητα διενέργειας μεγαλύτερου όγκου εμπορευματικού έργου. Πάντως, προτε-ίνονται μέτρα όπως μείωση του κόστους απόκτησης άδειας, παροχή επιδοτήσεων για την απόσυρση παλα-ιών φορτηγών ΔΧ, μείωση των τελών κυκλοφορίας κ.ά.

 

Επίσης, απαιτείται η αποτελεσματική λειτουργία ελεγκτικού μηχανισμού ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της παράνομης κυκλοφορίας ξένων φορτηγών.

 

πηγή: imerisia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ: