Πρόοδος μεταφοράς δεδομένων
Φόρτωση δεδομένων
FACEBOOK
FACEBOOK
Twitter Page
μεταφορές μετακομίσεις
μεταφορές μετακομίσεις

Πως να ακυρώσετε μια συμφωνία για μεταφορά

Ενώ οι αγγελίες που υπάρχουν στο Sendeasy είναι δεσμευτικές εφόσον κλείσει μία συμφωνία, αντιλαμβανόμαστε ότι θα προκύψουν καταστάσεις που ίσως καθυστερήσουν ή ακυρώσουν κάποια συμφωνία. Όταν προκύψει κάποια διαφορά μετά την επίτευξη συμφωνίας, οι μεταφορείς με τους πελάτες θα πρέπει να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για να βρουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Έτσι, και τα δύο μέρη θα μείνουν ευχαριστημένα. Μετά την εξάντληση κάθε εύλογης προσπάθειας με τον πελάτη-χρήστη για κοινά αποδεκτή λύση, μπορείτε να ακυρώσετε τη συμφωνία. Επικοινωνήστε με το Sendeasy μέσω e-mail στο info@sendeasy.gr


Οποιαδήποτε επιστροφή, θα δοθεί στην διακριτική ευχέρεια του Sendeasy, αφού επαληθεύσουμε τα αιτήματα του κάθε μέλους. Οποιαδήποτε προσπάθεια να παραπλανήσετε ή εξαπατήσετε το προσωπικό του Sendeasy κατά την διαδικασία της επαλήθευσης, θα οδηγήσει στην αόριστη αναστολή ή τερματισμό του λογαριασμού σας στο Sendeasy. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων είναι οριστικές.


Το κάθε μέρος μπορεί να κάνει μια αίτηση ακύρωσης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλετε μόνο αν κάθε εύλογη προσπάθεια για την επίτευξη μιας αποδεκτής λύσης έχει εξαντληθεί και είναι σαφές ότι η εργασία δεν θα εκτελεστεί. Όταν κατατεθεί μια Αίτηση Ακύρωσης το άλλο μέρος της προτεινόμενης συναλλαγής αφού ειδοποιηθεί έχει προθεσμία 72 ωρών για να απαντήσει είτε με:


Την αποδοχή της αίτησης ακύρωσης και του λόγου που ζητείται αυτή ή απόρριψη της αίτησης ακύρωσης και αίτηση επανεξέτασης από το προσωπικό του Sendeasy. Αν η αίτηση ακύρωσης γίνει δεκτή από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος, η εργασία μπορεί να αναρτηθεί ξανά στο Sendeasy ή να διαγραφεί κατά επιλογή του μέλους. Αν η αίτηση ακύρωσης απορριφθεί από το άλλο μέρος, τότε αυτή αποστέλλεται στo Sendeasy και εξετάζεται από αυτήν και η απόφαση του Sendeasy περί ακύρωσης ή όχι δεσμεύει και τα δύο μέρη. Σε περίπτωση μη απαντήσεως του άλλου συμβαλλόμενου μέρους περί της αιτήσεως ακυρώσεως από το ένα άλλο μέρος μετά την πάροδο 72 ωρών από την κοινοποίηση σε αυτό της αιτήσεως ακυρώσεως αυτή γίνεται αυτομάτως δεκτή. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί ως εγγύηση ή αμοιβή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Sendeasy.


Απαγορεύεται η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της συμβάσεως για λόγους ψευδείς ή υπερβολικούς που αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην ακύρωση της συμβάσεως. Εάν ένα μέλος διαπιστωθεί ότι ενεργεί καταχρηστικά ή υπάρχει υποψία από τo Sendeasy ότι ενεργεί με τον τρόπο αυτό η αίτηση ακύρωσης απορρίπτεται αυτόματα και δικαιούται επιπλέον το Sendeasy να διαγράψει το μέλος αυτό.
Επιστροφή στη Βοήθεια